دستگاه آفرینش بنابر اراده الهی، به تناسب هر یک از اعمال انسان، عکس العملی در خور نشان می دهد و به فراخور آن عمل، آثار و نتایجی را در همین دنیا به صاحب عمل می رساند.

 

 

آری، چه بسیار افعالی که باعث ریزش خیرات، برکات مادی و معنوی فراوان در زندگی انسان می شود و چه بسیار افعالی که باعث فروباری محنت ها، بلاها، و گرفتاری ها می شود.

 

 

قرآنِ کریم، انسانها را به نگریستن از افقی برتر و توجه به این رابطه ها فرا می خواند؛ تا با تمسّک به افعال خیر و ترک افعال شر، به سعادتِ دنیا و آخرت نایل شوند.

 

در این سلسله نوشتار، به مدد نازل کننده قرآن، بر انیم تا عوامل فزونی دهنده روزی و برکت را از منظرِ قرآن به نظاره بنشینیم. عواملی چون: استغفار، ایمان، تقوا، دُعا، توکّل، شکر، ازدواج، قرض دهی و….