مجوز مرکز فناوری های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد برای کانال تلگرام گروه آموزشی میهن ایده 
کد شامد جهت استعلام : 4-4-61-1616-1-1