عطسه کنندگان کسب و کار خود را بشناسید!


🔸عطسه کنندگان در هر کسب و کار افرادی هستند که با اشتیاق از مزیت های محصول یا خدمت شما در جمع دوستان، همکاران و آشنایان خود تعریف می کنند و باعث می شوند ایده و مزیت محصول شما به صورت ویروسی انتقال یابد . این عطسه کنندگان را باید بشناسید و روی آنها سرمایه گذاری کنید و باید تشخیص دهید کدام ویژگی محصول شما او را مجذوب کرده است . 

🔸در یک بازار پررقابت تنها با تمایز است که می توانید عطسه کننده داشته باشید . در یک بازار چالشی اگر ارائه محصول شبیه دیگران به معنی شکست است .


🔸فکر کنید ببینید وجه تمایز شما با رقبایتان چیست ؟ آیا تا کنون رقبای خود را تحلیل کرده اید؟


💡 اگر وجه تمایزی با رقبایتان ندارید یا با خلاقیت خود وجه تمایز ایجاد کنید یا کسب و کارتان را با همین اوضاعی که دارد بپذیرید.

سیدبهمن خلیلی نژاد