توصیه مهمی دارم

برای کسانی که قصد دارند شانس موفقیتشان را در فروش بیش از دو برابر افزایش دهند...

  در مذاکرات فروش :

55%  زبان بدن

38%  لحن صدا

و 7% واژه هایی که انتخاب می کنید مقصود شما را به مشتری منتقل می کنند.

یعنی در مذاکره تلفنی اگر خیلی ماهر باشید هم، شانس موفقیتتان از نصف کمتر است!

پیشنهاد می کنم سعی کنید حداقل اولین تماستان با مشتریان، حضوری باشد و پیگیریهای بعدیتان را تلفنی انجام دهید.