رزق و روزی غیر از مال مادّی است. در روایات فرموده اند: «روزی و رزق، مقسوم است» یعنی روزی هر کسی تقسیم شده است


در باطن عالم به مقدار وسعت وجودی هر شخصی – چه در امور مادّی و چه در امور معنوی – رزق را برای افراد تقسیم کرده اند، که اگر شخصی بیش از آن اندازه ی معیّن پرسه بزند و مانند مورچه مال به دست بیاورد، آن مقدار، دیگر روزی اش نیست بلکه فقط مالی است که به دست آورده است، زیرا مال به دست آوردن غیر از روزی به دست آوردن است.

 

 

روزی آن مقداری را می گویند که شخص برای زنده ماندن به آن محتاج است.  همانند تنفّس که آن مقدار لازم را بدن جذب می کند نه بیش و نه کم

 

همانند این که فردی خانه ای به طول هزار متر مربّع برای خود بسازد در حالی که فقط به قسمتی از آن برای زندگی کردن نیازمند باشد. در این صورت باطن عالم این خانه ی هزار متری را منزل آن فرد نمی داند بلکه فقط آن مقدار را که شخص در آن زندگی و به آن نیاز دارد را منزل او می داند و مابقی را اضافه به حساب می آورد.

 

 

همان طور که در باطن نظام عالم، میزان عمر هر شخصی معیّن شده است به همان مقدار هم رزق و روزی او تنظیم شده است

 

مجلس سوم : تفاوت بین مال و روزی

برگرفته از کتاب شریف «شرح مراتب طهارت»؛ از رساله ی وحدت از دیدگاه عارف و حکیم حضرت علاّمه حسن زاده ی آملی حفظه الله/ شارح: استاد صمدی آملی حفظه الله / نشر رَوح و ریحان