تفاوت اول:


+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.


- آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.


تفاوت دوم:


+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.


- آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.


تفاوت سوم:


+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.


- افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.


تفاوت چهارم:


+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.


- فقیران محدود و کوچک می اندیشند.


تفاوت پنجم:


+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.


- فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.


تفاوت ششم:


+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.


- آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.


 تفاوت هفتم:


ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.


فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.


تفاوت هشتم:


ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.


فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.


تفاوت نهم:


آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.


آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.


تفاوت دهم:


ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.


فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.


تفاوت یازدهم:


ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.


فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.


تفاوت دوازدهم:


ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.


فقیران به" این یا آن " می اندیشند.


تفاوت سیزدهم:


ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.


فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.


تفاوت چهاردهم:


آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.


آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.


تفاوت پانزدهم:


ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.


فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.


تفاوت شانزدهم:


ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.


فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.


تفاوت هفدهم:


آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.


آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیزرا می دانند.