استراتژی های پوشش بازار 


در واقع به طور عمومی شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب و هدف قرار دادن بازارها 5استراتژی زیر را به کار می گیرند:


1) تمرکز بر بازاری خاص: که به یک بخش مشخصی از بازار تمرکز می کند


2) تخصصی کردن محصول: که یک محصول خاص را برای کل بازارها تولید می کند


3) تخصصی کردن بازار: که همه ی محصولات را برای یک بازار خاص تولید می کند


4) تخصصی کردن انتخابی: که محصولات را برای فرصت های مختلف موجود در بازار به منظور فروش به افراد مختلف تولید می کند


5) پوشش کامل: که برای هر مشتری یک محصول تولید می کند


مطلب پر بازدید :